ฝรั่งเศส 5 วัน 4 คืน
มงแซงต์-มิเชล ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่พิสดาร
ชมหอไอเฟล ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งปารีส เมืองตูร์และมหาปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์

วันแรกของการเดินทาง : ปารีส(Paris) – มงแซงต์-มิเชล (Mt.St.Micheal)
เช้า เดินทางถึงท่าอากาศยานชาลเดอร์โกล์ ประเทศฝรั่ง โดยสายการบิน...............เที่ยวบินที่ ......... หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และสัมภาระแล้ว รถรับนำท่านออกเดินทางสู่เมืองชายทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มงแซงต์-มิเชล (Mont Saint-Michel) อยู่ในแคว้นนอร์มองดี ประเทศฝรั่งเศส ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่พิสดาร เป็นกลุ่มอารามเบเนดิกตีน ศิลปกอธิค และบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะ ที่เต็มไปด้วยโขดหินกลางน้ำนอกชายฝั่ง ในเวลาน้ำขึ้นจะมองเห็นเกาะตั้งอยู่กลางน้ำ และในเวลาน้ำลง ชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดิน ดูแล้วน่าอัศจรรย์ยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ชม มงแซงต์-มิเชล (Mont St Michel) เป็นโบสถ์บนยอดเขาที่มีความโดดเด่น สร้างอยู่บนเกาะเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้างจน ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ และมีการตั้งชื่อใหม่ว่ามงแซ็งต์-มิเชล ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร (250 ฟุต) จากนั้นมีการ สร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์มังดีเรืองอำนาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่
โบราณ องค์การยูเนสโก ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1979 ภายใต้ชื่อ มงแซง-มีแชลและอ่าว โบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยงยอดนิยมอันดับที่ 3 ของประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
วันที่สองของการเดินทาง : มงแซงต์ มิเชล(Mt.St.Micheal) - ตูร์(Tours) - ออมบวส(Amboise)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำลัวร์ทาง
ตอนเหนือ และแม่น้ำแชร์ทางตอนใต้ “ลุ่มแม่น้ำลัวร์เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงแคว้นลัวร์ และเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คือ 1,013
กิโลเมตรหล่อเลี้ยงต้นองุ่นหลายร้อยตำบลในหลายแคว้น สองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตสำคัญของกษัตรย์ฝรั่งเศส และเชื้อพระวงศ์ที่
สวยงามนับพันแห่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ชมเขตเมืองเก่าอาคารส่วนใหญ่ในเมืองนี้จะเป็นสีขาวหลังคาน้ำเงิน กลางเมืองเป็นจตุรัสชื่อว่า Place Plumereau มีบ้านเรือนในยุคกลางซึ่งบางส่วนเป็นไม้ซุงมีร้านอาหารและผับตั้งเรียงราย ชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน (Saint Martin Basilica) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับเซนต์มาร์ติน (Saint Martin) บิชอปแห่งตูร์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1886 - 1924 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบเซนไทน์ (Neo-Byzantin) ออกแบบโดยสถาปนิก Victor Laloux ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น” อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ “ ในปี 1840 ชมความงดงามของ ”วิหารตูร์” (Tours Cathedral) หรือ วิหารเซนต์ แกไทน์ (Saint-Gatien’s Cathedral ) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic)ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับนักบุญเซนต์ แกไทน์ (Saint Gatien) วิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่าง 1170 - 1547 ตั้งอยู่ทางใต้สุดของสะพานข้ามแม่น้ำลัวร์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของวิหารตูร์ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นในแบบศิลปะแบบกอธิค ต่อมาวิหารตูร์ได้รับการประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ ในปี 1862 จากนั้น เดินทางสู่ เมืองออมบวส (AMBOISE) เมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สวยงาม ทัศนียภาพต่างๆ ความงดงามของมนต์เสน่ห์อันตราตรึงและความน่าค้นหา ที่คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสเมืองนี้ ชมปราสาทออมบวส (Château d’ Amboise) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินหินกลางเมืองออมบวส ใช้เป็นที่ ประทับของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ปราสาทแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ไต่สวนการลงโทษแขวนคอ และที่คุมขังในราว ปีค.ศ. 1848 - 1852 แล้วนำนำท่านคารวะ Leonardo da Vinci ที่บ้านของเขาและที่หลุมศพ ใน La Chapelle Saint-Hubert ลีโอนาร์โด ดา วินชี่ได้ใช้ชีวิตบั้นปลาย 3 ปีในเมืองอองบัวส์นี้ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 1519 ชมย่านถนนคนเดิน ในเมืองออมบวส ซึ่งภายในบริเวณท่านจะได้พบเรื่องราวต่างๆ ของชาวเมืองออมบวส เช่น ชมโบสถ์เซ็นต์ฟลอเรนซ์ทิน (St. Florentin) สร้างขึ้นราว ค.ศ. 1470 โดยหลุยส์ที่ 11 ของฝรั่งเศส ชมหอนาฬิกา (Clock Tower) ตั้งอยู่ตรงถนนสายหลักของเมืองออมบวส และโดยรอบบริเวณสองข้างทางจะมีร้านขายสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ชมจุดชมวิว (View Point indicator) ถ้ามองจากจุดนี้ท่านจะสามารถเห็นบรรยากาศเมืองออมบวสได้อย่างชัดเจน ชมกำแพงเมือง เก่า (The Gallic city walls) เป็นกำแพงเมืองเก่าสมัยโบราณอายุราว 400-500 ปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พักที่เมืองออมบวส
วันที่สามของการเดินทาง : ออมบวส-เชอนองโซ-ชองบอร์ด-ล่องเรือ Bateaux Mouches
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก   หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเชอนงโซ ชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau : Open 09.00-18.30) หรือปราสาทแห่งสาวงาม พระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 โปรดเสด็จมาที่นี่ ต่อมาตกเป็นสมบัติของพระเจ้าอองรีที่ 2  พระโอรสของพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1  พระเจ้าอองรีที่ 2 ทรงอภิเษกกับพระนางแคเธอรีน(Catherine de Medici)  แต่ทรงโปรดสาวงามนางหนึ่งและได้ยกปราสาทเชอนงโซให้เป็นที่อาศัยของพระสนมดิอาน (Diane de Poitiers) ดิอานโปรดปรานปราสาทแห่งนี้มาก  ได้สร้างสะพานเชื่อมจากปราสาทไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำแชร์ ต่อมาเมื่อพระเจ้าอองรีที่ 2 เสด็จสวรรคต พระนางแคเธอรีนได้ยึดปราสาทเชอนงโซจากพระสนมดิอานแล้วเสด็จประทับที่ปราสาทแห่งนี้แทน และพระนางได้สร้างปราสาทสองชั้นเหนือสะพานของดิอานอีกด้วย  ออกแบบโดยฟัลแบรตเดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์(Menier)  ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมกอธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองสตอนตน ลานดานหน้าวางแบบลานปราสาทยคกลางล้อมรอบด้วยคูนํ้า ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทําจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล (Chapel)  โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับกระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน เป็นลักษณะศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1,ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลักแยกจากกัน เป็นเส้นขาดถือว่าเป็นห้องที่แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหนึ่งในการตกแต่ง แบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส จากนั้น เดินทางสู่เมืองชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มมนํ้าลัวร์ มีแม่นํ้าสายยาวที่สุดของฝรั่งเศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโต ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ในจํานวนทั้งหมด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ชมปราสาทชองบอร์ด (Chambord) พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1519 หลังนำทัพไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลานเพื่อไว้รับรองพระสหายและไว้เป็นที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์เลโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้ร่างโครงสร้าง (Drawing) และDominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานได้นําเค้าโครงสร้างนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนป่าที่มีอาณาเขตถึง13,500 เอเคอร์ ไม้ที่ทําโครงและพื้นเป็นไม้โอ๊กจากป่าบริเวณปราสาท หลังคา และส่วนตกแต่งที่เลียนแบบจากหินอ่อน ด้านหน้าทางเข้าปราสาทเป็นลานกว้าง บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ ฟรองซัวส์ที่ 1 ด้านหลังเป็นโบสถ์ และที่ประทับของกษัตริย์ ทางขึ้นปราสาททําเป็นบันไดวน ออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบันไดซ้อนกันอยู่ทำให้ขึ้นและลงแยกจากกันได้เป็นอิสระ จากนั้น     เดินทางสู่มหานครปารีส  เมืองหลวงของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด   
18.30 น. ให้ท่านได้ล่องเรือ BATEAUX MOUCHES (ค่าตั๋วเรือ 12.50 ยูโร) ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของ แม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พักที่ Paris
วันที่สี่ของการเดินทาง : ปารีส - แวร์ซายน์ – ซิตี้ทัวร์ปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตที่ประทับของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 จนมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจาก อดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สุดในโลก นำท่านชมความงดงามของห้องต่างๆเช่น ห้องอพอลโล,ห้องนโปเลียน ห้อง Hall of Mirror ที่พระยาโกษาปานใช้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางกลับสู่เมืองปารีส ชม มหานครปารีส เดินทางสู่ย่านมองมาร์ต ขึ้นชมเนินเขาม็องมาร์ต เพื่อถ่ายรูป วิหารซักเคร่ เกลอ (SACRE COEUR) ซึ่งเป็นโบสถ์สมัยใหม่ในปารีส สร้างในปี ค.ศ 1876 หอระฆังมีลักษณะเป็นแบบโบสถ์อิสลาม สูง 94 เมตร สถาปนิกอาบาดี ได้รับแรงบันดาลใจ จากสถาปัตยกรรมแบบกรีก-ไบเซ็นไทน์ ระฆังลาซาโวยาร์ด (LA SAVOYARDE) เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุด หนัก 17,735 กิโลกรัม ข้างหลังประตูทองสัมฤทธิ์ เป็นอาคารหลังคาทรงกลมที่กว้างใหญ่ และมีโมเสคที่ใหญ่อยู่ทางด้านหลังโบสถ์ จากยอดโดมสามารถมองเห็นทัศนียภาพ โดยรอบปารีส ทางขวาของวิหารนี้เป็นจตุรัสที่เก่าแก่ของหมู่บ้านชื่อ ลานดูแตร์ต (PLACE DU TERTRE) เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง และมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพกรุงปารีสจากมุมสูง
จากนั้น ผ่านชมมหาวิหารนอร์เทอร์ดาม(NOTRE DAME CHTHEDRAL)โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนเกาะ อิลเดอลาซิเต้ ซึ่งตั้งอยู่กลางแม่น้ำแซนต์ สร้างขึ้นในราวปลาย ค.ศ. 11 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 ของฝรั่งเศสเป็นมหาวิหารเด่นกลางแม่น้ำแซนต์ภายในวิหารหลังใหญ่ประดับด้วยความสวยงามของกระจกสีบ่งบอกเรื่องราวของพระคริสต์การแสวงหาและการต่อสู้เพื่อการไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ จุดศูนย์กลางของมหานครปารีส เป็นที่ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการอธิษฐาน เพื่อจะได้กลับมาเยือนปารีสอีกครั้ง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสกับศิลปะสไตล์โกธิคในมหาวิหาร เข้าสู่จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพหอไอเฟิลสัญลักษณ์จากการจัดงาน UNIVERSE EXPO เมื่อปี ค.ศ. 1889 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี เสรีภาพของชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีความสูงจริง 300.5 เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด เป็นสถาปัตยกรรมโครงเหล็กที่งดงามมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ชมปลาชเดอลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์มัสเลนที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิคสถานที่เก็บพระศพของนโปเลียน แล้วเข้าสู่จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพหอไอเฟิล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของนครปารีส เลิศหรู อลังการโรแมนติค ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีส สูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด เป็นสถาปัตยกรรมโครงเหล็กที่งดงามมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี จากนั้นเข้าสู่ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีสเป็นย่านการค้าที่ ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และ ปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ชองป์ส เอลิเซ่ส์ เดิมเป็น ท้องทุ่งและสวน มีที่มาจากคำว่า “ทุ่งเอลิเซียม” จากเทพปกรณัมกรีก ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น ถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) จากนั้น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พักที่ Paris
วันที่ห้าของการเดินทาง : Paris - Bangkok
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติชาลเดอโกล์
..... เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน....................

ราคาโปรโมชั่น

สำหรับเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
เดินทาง 7 ท่าน ท่านละ 700 ยูโร
เดินทาง 6 ท่าน ท่านละ 800 ยูโร
เดินทาง 5 ท่าน ท่านละ 940 ยูโร
เดินทาง 4 ท่าน ท่านละ 1,150 ยูโร

ราคานี้รวมรถตู้

 • รถตู้ 8 ที่นั่ง
 • รับจากสนามบิน ชาล์เดอโกล์ ประเทส ฝรั่งเศษ พร้อมคนขับรถ ที่จอดรถ ค่าทางด่วน ( ค่าใช้จ่ายทั่งหมดของรถตู้ )
 • ค่าโรงแรมคนขับรถ
 • ค่าโรงแรม พร้อมอาหารเช้า ของลูกค้า ( ระดับ 3 ดาว )

ราคานี่ไม่รวม

 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
 • ค่าอาหาร กลางวัน และ อาหารเย็น
 • ราคานี่เป็นราคาสำหรับห้องคู้ หรือ ห้องสามท่าน
 • ท่านที่พักห้องเดียว เพิ่มคืนละ 40 ยูโร

การชำระเงิน

 • มัดจำท่านละ 100 ยูโร เมื่อยืนยันการเดินทาง
 • โอนเงินเข้าบัณชี ธนาคาร ในประเทศไทย 
 • เรท sell ธนาคารกรุงเทพ
 • ส่วนที่เหลือถือมาชำระใน ประเทศ ฝรั่งเศษ

รถเช่าในฝรั่งเศสและในยุโรป

รถเช่าในฝรั่งเศสและในยุโรป

รถเช่าในฝรั่งเศสและในยุโรป

รถตู้ขนาด 9 ที่นั่ง ที่จัดไว้คอยบริการคณะเดินทางทุกท่าน พาขึ้นเขา ลงเนิน ข้ามประเทศ ลัดเลาะทะเลสาบฯลฯ ไม่ว่ากระเป๋าใบเล็กใบใหญ่ หรือจะช้อปปิ้งเยอะแค่ไหน ก็จัดวางได้ไม่อั้น พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง ที่สามารถพูดภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น ที่จะคอยพาทุกท่าน ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ


 
Copyright © 2013 tommy-tf.com All Rights Reserved.